USLOVI KORIŠĆENJA

1. DETALJI O IDENTIFIKACIJI

Ovi opšti uslovi korišćenja i pravne informacije (u daljem tekstu: Opšti uslovi) primenjuju se na vebsajt privrednog društva GLOVOAPP23, S. L. (u daljem tekstu: GLOVO), čiji je domen  www.glovostore.com, i na sve njegove povezane sajtove ili sajtove sa kojima je privredno društvo GLOVO povezano sa tog domena, kao i na podređena društva i saradnike, uključujući vebsajtove privrednog društva GLOVO širom sveta (u daljem tekstu zajedno: sajt). Sajt pripada privrednom društvu GLOVO. Korišćenjem sajta prihvatate ove opšte uslove. Ako ih ne prihvatate, nemojte koristiti sajt. U skladu sa odredbama važećeg zakonodavstva, sledeći detalji o identifikaciji vlasnika sajta navedeni su u daljem tekstu:

 • Naziv privrednog društva: GlovoApp 23, S. L.
 • Registrovana adresa sedišta: C/ Pallars 190, 08005 Barcelona.
 • Poreski identifikacioni broj (šp. NIF):  B66362906

Privrednom društvu GLOVO možete se obratiti putem odeljka „Kontakt” na partnerskom blogu.

2. PREDMET

Partnerski blog privrednog društva GLOVO jeste blog koji je napravilo privredno društvo GLOVO u cilju deljenja interesantnih vesti sa partnerima (u daljem tekstu: Korisnici ili Korisnik) i njihovog informisanja o radnjama koje GLOVO može sprovoditi. Na partnerskom blogu, Korisnici će moći da pronađu savete u pogledu upravljanja narudžbinama i obrazovne materijale za bolje korišćenje aplikacije GLOVO. Pored toga, moći će i da ga koriste za direktan pristup prodavnici GLOVO, za rešavanje upita koje mogu dobiti putem odeljka „Najčešća pitanja” ili za obraćanje privrednom društvu GLOVO.

3. OBAVEZE KORISNIKA

Korisnici su u potpunosti odgovorni za pravilno korišćenje sadržaja partnerskog bloga, kao i za pristupanje tom blogu, u skladu sa važećim zakonodavstvom, bilo nacionalnim ili međunarodnim, zemlje iz koje koriste partnerski blog, kao i sa načelima dobre vere, morala, opšteprihvaćenih običaja i javnog reda. Posebno se obavezuju da s dužnom pažnjom poštuju ove opšte uslove.

Korisnici se uzdržavaju od korišćenja sopstvenog profila i drugog sadržaja na partnerskom blogu u nezakonite svrhe ili sa nezakonitim posledicama koje mogu učiniti štetu u pogledu prava i interesa trećih strana ili koje mogu na bilo koji način oštetiti, onemogućiti, odraziti se na partnerski blog i njegov sadržaj i usluge ili ih narušiti. Pored toga, zabranjeno im je da sprečavaju druge Korisnike da normalno koriste partnerski blog i uživaju u njemu.

Za privredno društvo GLOVO se možda neće smatrati da ima uredničku odgovornost i ono izričito izjavljuje da se ne identifikuje ni sa jednim mišljenjem koje Korisnici partnerskog bloga mogu objaviti, a čije su posledice isključivo odgovornost njihovih izdavača.

Lica koja prekrše gorenavedene obaveze odgovorna su za gubitke ili štetu koju prouzrokuju. GLOVO neće prihvatiti nikakvu odgovornost za posledice, gubitke ili štetu koji mogu da proisteknu iz takve nezakonite upotrebe ili pristupa trećih strana.

Uopšteno, Korisnici se obavezuju, između ostalog, na sledeće:

 • da će se uzdržavati od menjanja ili modifikovanja partnerskog bloga, u celini ili delimično, obilaženjem, onemogućavanjem njegovih funkcija ili usluga ili njihovim neovlašćenim rukovanjem na bilo koji način;
 • da će se uzdržavati od kršenja prava industrijske i intelektualne svojine ili zakonodavstva o zaštiti podataka o ličnosti;
 • da će se uzdržavati od korišćenja partnerskog bloga za vređanje, klevetanje, zastrašivanje ili maltretiranje drugih Korisnika ili za napade na njihov lični imidž;
 • da će se uzdržavati od uvođenja računarskih virusa, oštećenih datoteka ili drugog softvera koji može dovesti do oštećenja ili izmene sadržaja ili sistema privrednog društva GLOVO ili trećih strana;
 • da će se uzdržavati od slanja masovnih i/ili ponavljajućih mejlova velikom broju osoba, ili od slanja imejl adresa trećih strana bez njihove saglasnosti;
 • da će se uzdržavati od oglašavanja robe ili usluga bez saglasnosti privrednog društva GLOVO.

Svaki Korisnik može da prijavi drugog Korisnika ako smatra da potonji krši ove uslove korišćenja. Slično tome, svaki Korisnik može da obavesti privredno društvo GLOVO o zloupotrebi ili kršenju ovih uslova putem odeljka „Kontakt”. GLOVO će čim pre proveravati takve prijave i preduzimaće korake koje može smatrati odgovarajućim, zadržavajući pravo da ukloni Korisnike sa partnerskog bloga, i/ili ih suspenduje, zbog kršenja ovih opštih uslova. Pored toga, GLOVO zadržava pravo da ukloni i/ili suspenduje poruke sa nezakonitim ili uvredljivim sadržajem bez potrebe za prethodnim upozorenjem ili naknadnim obaveštavanjem.

4. ODGOVORNOSTI I OBAVEZE PRIVREDNOG DRUŠTVA GLOVO

Korisnici su odgovorni za uspostavljanje neophodnih usluga i opreme za pregledanje interneta i pristup partnerskom blogu. Korisnici mogu da prijave nezgode ili probleme sa pristupom blogu privrednom društvu GLOVO putem kanala za kontakt koji su im dostupni, a Glovo će analizirate te nezgode i naložiti Korisniku kako da ih što pre reši.

Privredno društvo GLOVO ne kontroliše niti je odgovorno za sadržaj koji Korisnici otpreme putem partnerskog bloga, a Korisnici su isključivo odgovorni za poštovanje zakona u tom sadržaju.

Privredno društvo GLOVO ne prihvata odgovornost za prekide u pružanju usluge, greške pri povezivanju, nedostupnost usluge pristupa internetu ili greške na njoj, kao ni za prekide interneta ili za bilo koje druge stvari koje su izvan njegove kontrole.

GLOVO ne prihvata odgovornost za bezbednosne greške koje mogu da proisteknu iz računarskih sistema Korisnika (hardverskih ili softverskih) ili koje na njima mogu biti uzrokovane, kao ni za datoteke ili dokumente koji su na njima uskladišteni usled:

 • prisustva virusa na računarskom sistemu ili mobilnoj telefonskoj slušalici Korisnika koji se koriste za povezivanje sa sadržajem i uslugama partnerskog bloga;
 • kvara pregledača;
 • korišćenja njihovih zastarelih verzija.

5. INTELEKTUALNA SVOJINA

Privredno društvo GLOVO je vlasnik ili sticalac licence svih prava intelektualne i industrijske svojine koja se nalazi na partnerskom blogu, kao i sadržaja kojem se putem njega može pristupiti. Prava intelektualne svojine partnerskog bloga, kao i tekst, slike, grafički dizajn, struktura navigacije, informacije i sadržaj koji se na njemu nalaze, vlasništvo su privrednog društva GLOVO, koje ima isključivo pravo na ostvarivanje prava na korišćenje na njemu na bilo koji način, naročito prava na reprodukciju, distribuciju, objavljivanje i transformisanje, u skladu sa zakonodavstvom Kraljevine Španije o pravima intelektualne i industrijske svojine.

Bez obzira na gorenavedeno, privredno društvo GLOVO ne može biti vlasnik niti sticalac licence za sadržaj kao što su nazivi ili slike, između ostalog, privrednih društava sa kojima GLOVO nema uspostavljen poslovni odnos. U tim slučajevima, GLOVO nabavlja sadržaj iz javno dostupnih izvora, za koje se ni u kom slučaju ne smatra da su povezani sa pravima koja pripadaju privrednom društvu GLOVO.

Davanjem autorizacije Korisnicima da pristupe partnerskom blogu ne podrazumeva se izuzimanje, prenos, licenciranje niti potpuna ili delimična dodela prava intelektualne ili industrijske svojine od strane privrednog društva GLOVO. Zabranjeno je brisanje, zaobilaženje ili bilo kakvo neovlašćeno rukovanje sadržajem partnerskog bloga privrednog društva GLOVO. Pored toga, zabranjeno je i modifikovanje, kopiranje, ponovno iskorišćavanje, korišćenje, reprodukovanje, javno saopštavanje, pravljenje drugih ili naknadnih izdanja, otpremanje datoteka, slanje poštom, slanje, upotreba, obrada ili distribuiranje na bilo koji način svih ili nekih delova sadržaja koji se nalaze na partnerskom blogu privrednog društva GLOVO za javnu ili komercijalnu upotrebu, osim sa izričitom pismenom saglasnošću privrednog društva GLOVO ili, po potrebi, vlasnika datih prava.

Korisnici koji dele sadržaj bilo koje vrste putem partnerskog bloga potvrđuju da imaju neophodna prava da to rade, čime oslobađaju GLOVO od odgovornosti u pogledu sadržaja i zakonitosti dostavljenih informacija. Pružanjem sadržaja putem platforme, Korisnici privrednom društvu GLOVO besplatno dodeljuju u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj važećim zakonodavstvom prava na korišćenje intelektualne ili industrijske svojine koja proističe iz tog sadržaja.

6. PROMENE ILI IZMENE USLOVA ILI PARTNERSKOG BLOGA

GLOVO zadržava pravo da unosi promene na ovom sajtu, u njegovim politikama i sopstvenim Opštim uslovima u bilo kom trenutku. Ako se otkrije da su neke klauzule ovih opštih uslova ništave ili se delovanjem zakona učine ništavim, za te klauzule se smatra da nisu bile navedene. Takvo proglašenje ništavosti neće dovesti do ništavosti ostatka Ugovora, a navedeni ugovor ostaje punovažan i delotvoran između Ugovornih strana.

7. VAŽEĆE PRAVO

Odnos između privrednog društva GLOVO i svakog Korisnika uređen je i smatra se da je u skladu sa Opštim uslovima, čije definisanje, punovažnost i sprovođenje uređuje zakonodavstvo Kraljevine Španije. Svi sporovi, neslaganja ili sukobi u pogledu definicija iz ovih opštih uslova podnose se nadležnim sudovima u Barseloni.