WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Niniejsze ogólne warunki użytkowania oraz informacje prawne (zwane dalej „Ogólnymi warunkami”) mają zastosowanie do witryny internetowej GLOVOAPP23, S.L. (zwanej dalej „GLOVO”), której domena to www.glovostore.com, oraz do wszystkich powiązanych z nią witryn internetowych lub witryn internetowych, do których GLOVO odsyła z tej domeny, a także do witryn jej spółek zależnych i stowarzyszonych, w tym do witryn internetowych GLOVO na całym świecie (zwanych dalej i łącznie „witryną”). Witryna należy do spółki GLOVO. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie Ogólnych warunków. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się z powyższym, powinni powstrzymać się od korzystania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poniżej podano dane identyfikacyjne właściciela witryny:

 • Nazwa spółki: GlovoApp 23, S.L.
 • Siedziba: C/ Pallars 190, 08005 Barcelona.
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP):  B66362906

Z GLOVO można się skontaktować za pomocą informacji podanych w części „Kontakt” w Blogu dla partnerów.

2. CEL

Blog dla partnerów GLOVO został stworzony przez GLOVO w celu przekazywania wiadomości partnerom (zwanym dalej „Użytkownikami” lub „Użytkownikiem”) oraz informowania ich o wszelkich działaniach, które mogą być realizowane przez GLOVO. W Blogu dla partnerów Użytkownicy mogą znaleźć porady dotyczące zarządzania zamówieniami oraz materiały edukacyjne pozwalające na lepsze wykorzystanie aplikacji GLOVO. Ponadto mogą również korzystać z niego, aby uzyskać bezpośredni dostęp do GLOVO Store, znaleźć odpowiedzi na pytania za pośrednictwem części „Często zadawane pytania” lub skontaktować się z GLOVO.

3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z Blogu dla partnerów i dostęp do niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego lub międzynarodowego obowiązującego w kraju, w którym korzystają z Blogu dla partnerów, a także z zasadami dobrej wiary, moralności, ogólnie przyjętymi zwyczajami i zasadami porządku publicznego. W szczególności zobowiązują się do ścisłego przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków.

Użytkownicy nie będą wykorzystywać swojego profilu i innych treści znajdujących się w Blogu dla partnerów w celach niezgodnych z prawem lub powodujących niezgodne z prawem wyniki, które naruszają prawa i interesy osób trzecich, lub które mogą w jakikolwiek sposób uszkodzić Blog dla partnerów oraz znajdujące się w nim treści i usługi, uniemożliwić ich działanie, wpływać na nie lub niekorzystanie na nie oddziaływać. Ponadto Użytkownikom zabrania się utrudniać innym Użytkownikom normalne korzystanie z Blogu dla partnerów.

GLOVO nie ponosi żadnej odpowiedzialności redakcyjnej i wyraźnie oświadcza, że nie utożsamia się z żadnymi opiniami, które mogą być publikowane przez Użytkowników Blogu dla partnerów, a konsekwencje takich publikacji ponoszą wyłącznie osoby je publikujące.

Osoby naruszające powyższe obowiązki ponoszą odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez nie straty lub szkody. GLOVO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, straty lub szkody, które mogą wyniknąć z takiego nielegalnego korzystania przez osoby trzecie lub uzyskiwania przez nie dostępu.

Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownicy zobowiązują się, na przykład m.in do:

 • powstrzymania się od zmiany lub modyfikacji Blogu dla partnerów w całości lub w części poprzez ominięcie, wyłączenie lub jakąkolwiek inną ingerencję w jego funkcje lub usługi;
 • powstrzymania się od naruszania praw własności przemysłowej i intelektualnej lub przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • powstrzymania się od korzystania z Blogu dla partnerów w celu obrażania, zniesławiania, zastraszania, nękania lub atakowania osobistego wizerunku innych Użytkowników;
 • powstrzymania się od wprowadzania wirusów komputerowych, uszkodzonych plików lub jakiegokolwiek innego oprogramowania, które może spowodować uszkodzenie lub zmianę treści lub systemów GLOVO lub osób trzecich;
 • powstrzymania się od wysyłania masowych i/lub cyklicznych wiadomości e-maili do wielu osób oraz wysyłania adresów e-mail osób trzecich bez ich zgody;
 • powstrzymania się od reklamowania towarów i usług bez uprzedniej zgody GLOVO.

Każdy Użytkownik może dokonać zgłoszenia, jeżeli uważa, że inny Użytkownik narusza niniejsze Ogólne warunki. Podobnie każdy Użytkownik może poinformować GLOVO o wszelkich nadużyciach lub naruszeniach niniejszych warunków, korzystając w tym celu z informacji znajdujących się w części „Kontakt”. GLOVO sprawdzi takie zgłoszenia możliwie jak najszybciej i podejmie wszelkie kroki, które uzna za stosowne, zastrzegając sobie prawo do usunięcia i/lub zawieszenia każdego Użytkownika Blogu dla partnerów za naruszenie niniejszych Ogólnych warunków. Ponadto GLOVO zastrzega sobie prawo do usunięcia i/lub zawieszenia każdej wiadomości zawierającej treści nielegalne lub obraźliwe bez konieczności wcześniejszego ostrzeżenia lub późniejszego powiadomienia.

4. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GLOVO

Użytkownicy są odpowiedzialni za posiadanie niezbędnych usług i sprzętu do przeglądania Internetu i uzyskiwania dostępu do Blogu dla partnerów. Użytkownicy mogą zgłaszać GLOVO wszelkie incydenty lub problemy z dostępem do Blogu dla partnerów, korzystając w tym celu z udostępnionych im kanałów kontaktu, a Glovo przeanalizuje incydent i poinstruuje Użytkownika możliwie jak najszybciej o sposobie jego rozwiązania.

GLOVO nie kontroluje treści zamieszczanych przez Użytkowników za pośrednictwem Blogu dla partnerów i nie ponosi za nie odpowiedzialności, a Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność takich treści z prawem.

Spółka GLOVO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w świadczeniu usług, błędy w połączeniu, niedostępność Internetu lub błędy w usłudze dostępu do Internetu, zakłócenia w Internecie lub jakiekolwiek inne sprawy pozostające poza jej kontrolą.

GLOVO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w zabezpieczeniach, które mogą się pojawić ani za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane w systemach komputerowych Użytkowników (w sprzęcie i oprogramowaniu) oraz plikach i dokumentach w nich przechowywanych w wyniku:

 • obecności wirusa w systemie komputerowym Użytkownika lub w urządzeniu mobilnym używanym do łączenia się z treściami i usługami Blogu dla partnerów;
 • awarii przeglądarki;
 • stosowania ich nieaktualnych wersji.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

GLOVO jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej zawartych w Blogu dla partnerów, jak również treści, do których można uzyskać przez niego dostęp. Prawa własności intelektualnej do Blogu dla partnerów, jak również tekstów, obrazów, projektów graficznych, struktury nawigacji, informacji i treści w nim zawartych są własnością spółki GLOVO, która ma wyłączne prawa do ich wykorzystania w dowolny sposób, w szczególności prawa do zwielokrotniania, rozpowszechniania, publikacji i przekształcania zgodnie z hiszpańskimi przepisami dotyczącym praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Pomimo powyższego GLOVO może nie być właścicielem lub licencjobiorcą treści takich jak, między innymi, nazwy lub wizerunki spółek, z którymi GLOVO nie utrzymuje stosunków handlowych. W takich przypadkach spółka GLOVO nabywa treści z publicznie dostępnych źródeł i w żadnym wypadku nie mogą one być uznane za związane z jakimikolwiek prawami do niej przynależącym.

Upoważnienie Użytkowników do uzyskiwania dostępu do Blogu dla partnerów nie oznacza, że GLOVO zrzeka się jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej, przenosi lub licencjonuje je, lub dokonuje ich pełnej lub częściowej cesji. Usuwanie, omijanie lub jakiekolwiek ingerowanie w treści w Blogu dla partnerów GLOVO jest zabronione. Ponadto zabronione jest również modyfikowanie, kopiowanie, ponowne wykorzystywanie, użytkowanie, powielanie, publiczne prezentowanie, wydawanie drugich lub kolejnych publikacji, przesyłanie plików, przesyłanie pocztą, przekazywanie, wykorzystywanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób wszystkich lub niektórych treści zawartych w Blogu dla partnerów GLOVO do celów publicznych lub komercyjnych, chyba że GLOVO udzieli na to wyraźnej pisemnej zgody lub, w stosownych przypadkach, za zgodą właściciela poszczególnych praw.

Każdy Użytkownik, który udostępnia jakąkolwiek treść za pośrednictwem Blogu dla partnerów, zapewnia, że ma do tego niezbędne prawa, zwalniając GLOVO z wszelkiej odpowiedzialności za treść i legalność dostarczonych informacji. Dostarczając treści za pośrednictwem Platformy, Użytkownicy bezpłatnie i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy przenoszą na GLOVO prawo do korzystania z własności intelektualnej lub przemysłowej wynikającej z takich treści.

6. ZMIANY LUB POPRAWKI W WARUNKACH LUB W BLOGU DLA PARTNERÓW

GLOVO zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie wszelkich zmian w tej witrynie, jej zasadach i w Ogólnych warunkach. Jeżeli którekolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych warunków zostaną uznane za podlegające unieważnieniu lub są nieważne z mocy prawa, uznaje się, że nie zostały one w tych warunkach w ogóle uwzględnione. Takie stwierdzenie nieważności nie powoduje nieważności pozostałej części umowy, a umowa między stronami w dalszym ciągu jest ważna i skuteczna.

7. PRAWO WŁAŚCIWE

Stosunki między GLOVO a każdym Użytkownikiem są regulowane i interpretowane zgodnie z Ogólnymi warunkami, których konstrukcja, ważność i egzekwowanie podlegają prawu hiszpańskiemu. Wszelkie spory, nieporozumienia lub konflikty dotyczące konstrukcji niniejszych Ogólnych warunków będą zgłaszane do sądów w Barcelonie.