გამოყენების წესები და პირობები

1. იდენტიფიკაციის დეტალები

გამოყენების წინამდებარე ძირითადი წესები და პირობები და სამართლებრივი ინფორმაცია (შემდგომში, „ძირითადი წესები და პირობები“) შეეხება GLOVOAPP23, S.L.-ის ვებსაიტს (შემდგომში, “Glovo”), რომლის დომენიცაა  www.glovostore.com, და მასთან დაკავშირებულ მობილურ აპლიკაციას, ისევე, როგორც ნებისმიერ მასთან დაკავშირებულ საიტსა თუ საიტებს GLOVO-ს დომენიდან და შვილობილ კომპანიებსა და პარტნიორებს, Glovo-ს მსოფლიო მასშტაბით არსებული საიტების ჩათვლით (შემდგომში კოლექტიურად მოხსენიებული, როგორც „საიტი“). საიტი წარმოადგენს Glovo-ს საკუთრებას. ამ საიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე „ძირითად წესებსა და პირობებს“. თუ არ ეთანხმებით, გთხოვთ, ნუ გამოიყენებთ. გამოყენებადი კანონმდებლობის დებულებათა შესაბამისად, საიტის მფლობელის საიდენტიფიკაციო მონაცემები მოცემულია ქვემოთ:

 • კომპანიის დასახელება: GlovoApp 23, S.L.
 • იურიდიული მისამართი: C/ Pallars 190, 08005 Barcelona.
 • საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი (NIF):  B66362906

Glovo-სთან დაკავშირება შეგიძლიათ პარტნიორის ბლოგში არსებული „კონტაქტის“ განყოფილებიდან.

2. მიზანი

Glovo-ს პარტნიორის ბლოგი Glovo-ს მიერ შექმნილი ბლოგია, სადაც პარტნიორებისთვის (შემდგომში, „მომხმარებლები“ ან „მომხმარებელი“) საინტერესო სიახლეების გაზიარება ხდება და Glovo მათ აწვდის ინფორმაციას მის მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე. პარტნიორის ბლოგზე „მომხმარებლებს“ საშუალება აქვთ, Glovo-ს აპლიკაციის უკეთ გამოყენებისთვის გაეცნონ შეკვეთების მართვის რჩევებსა და საგანმანათლებლო რესურსებს. ასევე, მათ შეუძლიათ იგი გამოიყენონ Glovo-ს მაღაზიასთან პირდაპირი წვდომისათვის, მიიღონ პასუხები ხშირად დასმული კითხვების (FAQ) განყოფილებაში ან დაუკავშირდნენ Glovo-ს.

3. მომხმარებელთა ვალდებულებები

„მომხმარებლები“ ერთპიროვნულად არიან პასუხისმგებელი პარტნიორის ბლოგის კონტენტის სათანადოდ გამოყენებასა და წვდომაზე, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, იქნება ეს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო, იმ ქვეყნის, საიდანაც პარტნიორის ბლოგს იყენებენ, ისევე, როგორც კეთილსინდისიერების, ზნეობის, საზოგადოდ მიღებული ჩვეულებებისა და საჯარო წესრიგის პრინციპების შესაბამისად. კერძოდ, ისინი იღებენ ვალდებულებას, გულითადად შეასრულონ წინამდებარე „ძირითადი წესები და პირობები“.

„მომხმარებლები“ ვალდებული არიან, არ გამოიყენონ საკუთარი პროფილი და პარტნიორის ბლოგის სხვა კონტენტი უკანონო მიზნებისათვის ან უკანონო შედეგებით, რაც დაარღვევს მესამე პირის უფლებებსა და ინტერესებს ან რამაც შეიძლება რაიმე ფორმით დააზიანოს, გამორთოს, დააზარალოს ან გააფუჭოს პარტნიორის ბლოგი და მისი კონტენტი თუ მომსახურება. ამასთანავე, მათ ეკრძალებათ, ხელი შეუშალონ სხვა „მომხმარებლის“ მიერ პარტნიორის ბლოგის ჩვეულებრივ გამოყენებას.

Glovo-ს არ გააჩნია სარედაქციო პასუხისმგებლობა და მკაფიოდ აცხადებს, რომ იგი არ აიგივებს თავს პარტნიორის ბლოგის „მომხმარებლების“ მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებთან, რომელთა შედეგებიც ერთპიროვნულად მათ გამომთქმელებს უნდა დაეკისროთ.

ზემოაღნიშნული ვალდებულებების ნებისმიერი დამრღვევი პირი პასუხისმგებელია მის მიერ გამოწვეულ ნებისმიერ დანაკარგსა ან ზიანზე. Glovo არ იღებს პასუხისმგებლობას მესამე პირის მიერ მსგავსი უკანონო გამოყენების ან შეღწევის შედეგად წარმოქმნილ დანაკარგსა ან ზიანზე.

ზოგადად, „მომხმარებლები“ შეუზღუდავად იღებენ პასუხისმგებლობას, მაგალითად:

 • უარი თქვან პარტნიორის ბლოგის რაიმე სახით შეცვლაზე, სრულად ან ნაწილობრივ, მისი ფუნქციების ან მომსახურებების გვერდის ავლით, გამორთვით ან რაიმე სხვა გზით ხელყოფით;
 • უარი თქვან სამრეწველო ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ან პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის დარღვევაზე;
 • უარი თქვან პარტნიორის ბლოგის გამოყენებაზე სხვა მომხმარებლების პირადი რეპუტაციის შეურაცხყოფის, დაშინების, შევიწროების ან თავდასხმისათვის;
 • უარი თქვან კომპიუტერული ვირუსების, დაზიანებული ფაილების ან ნებისმიერი სხვა პროგრამის დანერგვაზე, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს Glovo-ს კონტენტის ან სისტემის ან მესამე მხარის დაზიანება ან შეცვლა;
 • უარი თქვან სხვებისთვის მასობრივი და/ან პერიოდული ელფოსტების გაგზავნაზე, ან მესამე პირის ელფოსტის მისამართის გაგზავნაზე, ამ უკანასკნელის თანხმობის გარეშე;
 • უარი თქვან Glovo-ს წინასწარი ნებართვის გარეშე საქონლისა და მომსახურების რეკლამირებაზე.

ნებისმიერმა „მომხმარებელმა“ შესაძლოა უჩივლოს სხვა „მომხმარებელს“, თუ ის დარწმუნებულია, რომ ეს უკანასკნელი არღვევს წინამდებარე „ძირითად წესებსა და პირობებს“. ანალოგიურად, ნებისმიერ „მომხმარებელს“ შეუძლია Glovo-ს აცნობოს წინამდებარე პირობების ნებისმიერი ბოროტად გამოყენების ან დარღვევის შესახებ „კონტაქტის“ განყოფილების საშუალებით. Glovo აღნიშნულ საჩივრებს შეძლებისდაგვარად უმოკლეს დროში შეამოწმებს და გადადგამს შესაბამის ნაბიჯებს. Glovo იტოვებს უფლებას, წაშალოს და/ან დროებით შეაჩეროს ნებისმიერი „მომხმარებელი“ პარტნიორის ბლოგიდან, წინამდებარე „ძირითადი წესებისა და პირობების“ დარღვევისათვის. ამასთანავე, Glovo იტოვებს უფლებას, წინასწარი გაფრთხილების ან შემდგომი შეტყობინების გარეშე, წაშალოს და/ან შეაჩეროს ნებისმიერი შეტყობინება, რომელიც შეიცავს უკანონო ან შეურაცხმყოფელ კონტენტს.

4. Glovo-ს პასუხისმგებლობა და ვალდებულება

„მომხმარებლები“ პასუხისმგებელი არიან, იქონიონ ინტერნეტსა და პარტნიორის ბლოგზე შესვლისთვის საჭირო მომსახურება და აღჭურვილობა. „მომხმარებლებს“ შეუძლიათ Glovo-ს საჩივარი წარუდგინონ ნებისმიერ ინციდენტსა ან პარტნიორის ბლოგზე წვდომასთან დაკავშირებით, მათთვის ხელმისაწვდომი საკონტაქტო არხების მეშვეობით. Glovo გააანალიზებს ინციდენტს და „მომხმარებელს“ მიუთითებს, როგორ გადაჭრას ეს პრობლემა რაც შეიძლება სწრაფად.

Glovo-ს არ გააჩნია კონტროლი და არ არის პასუხისმგებელი „მომხმარებლების“ მიერ პარტნიორის ბლოგის საშუალებით ატვირთულ კონტენტზე და „მომხმარებელი“ ერთპიროვნულადაა პასუხისმგებელი მსგავსი კონტენტის კანონიერ შესაბამისობაზე.

Glovo პასუხს არ აგებს არცერთი მომსახურების შეწყვეტაზე, დაკავშირების პრობლემაზე, ინტერნეტმომსახურების ხელმიუწვდომლობასა ან გაუმართაობაზე, ან ინტერნეტის შეწყვეტასა ან სხვა ისეთ საკითხზე, რაც Glovo-ს კონტროლს მიღმაა.

Glovo არ იღებს პასუხისმგებლობას არცერთ იმ უსაფრთხოების პრობლემაზე, რაც შეიძლება წარმოეშვას ან შეექმნას „მომხმარებლების“ კომპიუტერულ სისტემებს (აპარატურა და პროგრამული უზრუნველყოფა), ან მასში შენახულ ფაილებს ან დოკუმენტაციას, შემდეგის შედეგად:

 • ვირუსის არსებობა „მომხმარებლის“ იმ კომპიუტერულ სისტემასა ან მობილურ ტელეფონში, რომელსაც პარტნიორის ბლოგის კონტენტსა და მომსახურებაზე წვდომისთვის იყენებს;
 • ბრაუზერის გაუმართავი მუშაობა;
 • მისი ძველი ვერსიის გამოყენება.

5. ინტელექტუალური საკუთრება

Glovo არის პარტნიორის ბლოგში შემავალი ინტელექტუალური და სამრეწველო საკუთრების უფლების მფლობელი ან ლიცენზიანტი, ისევე, როგორც იმ კონტენტისა, რისი მიღებაც მისი საშუალებითაა შესაძლებელი. პარტნიორის ბლოგის ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, ასევე მასში შემავალი ტექსტი, სურათი, გრაფიკული დიზაინი, ნავიგაციის სტრუქტურა, ინფორმაცია და კონტენტი არის Glovo-ს საკუთრება, რომელსაც ექსკლუზიური უფლება აქვს, ნებისმიერი ფორმით გამოიყენოს მისი განხორციელების უფლებები, კერძოდ, გამრავლების, განაწილების, გამოქვეყნებისა და ტრანსფორმაციის უფლებები, ინტელექტუალური და სამრეწველო საკუთრების უფლებების შესახებ ესპანეთის კანონმდებლობის შესაბამისად.

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, Glovo არ შეიძლება იყოს ისეთი კონტენტის მფლობელი ან ლიცენზიანტი, როგორიცაა სახელები ან სურათები, მათ შორის, იმ კომპანიების, რომლებთანაც Glovo-ს ბიზნესურთიერთობა არ გააჩნია. ასეთ შემთხვევებში, Glovo კონტენტს იძენს საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან, რაც არავითარ შემთხვევაში არ ჩაითვლება Glovo-ს საკუთრებაში არსებულ არცერთ უფლებასთან დაკავშირებულად.

„მომხმარებლების“ მხრიდან პარტნიორის ბლოგზე წვდომის ნებართვა არ გულისხმობს Glovo-ს მიერ ინტელექტუალური ან სამრეწველო საკუთრების უფლებაზე უარის თქმას, გადაცემას, ლიცენზირებას, ან სრულად ან ნაწილობრივ გადაცემას. აკრძალულია Glovo-ს პარტნიორის ბლოგის კონტენტის წაშლა, გვერდის ავლა ან რაიმე გზით ფალსიფიკაცია. ამასთანავე, აკრძალულია Glovo-ს პარტნიორის ბლოგში არსებული კონტენტის საჯარო ან კომერციული მიზნებისათვის ნებისმიერი გზით შეცვლა, ასლის გაკეთება, ხელახლა გამოყენება, ექსპლოატაცია, აღდგენა, საჯაროდ კომუნიკაცია, მეორე ან შემდგომი პუბლიკაციების განთავსება, ფაილების ატვირთვა, ფოსტით გაგზავნა, გადაცემა, გამოყენება, დამუშავება ან გავრცელება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა Glovo-ს წერილობითი უფლებამოსილება არსებობს ან, საჭიროების შემთხვევაში, უფლებების მფლობელს უკავშირდება.

ნებისმიერი „მომხმარებელი“, რომელიც პარტნიორის ბლოგის საშუალებით ნებისმიერი სახის კონტენტს აზიარებს, ამტკიცებს, რომ მას ამის განხორცილების შესაბამისი უფლება აქვს, რითაც ათავისუფლებს Glovo-ს ნებისმიერი პასუხისმგებლობისგან მიწოდებული ინფორმაციის კონტენტსა და კანონიერებასთან დაკავშირებით. პლატფორმის საშუალებით კონტენტის მიწოდებით, „მომხმარებლები“ Glovo-ს ანიჭებენ ექსპლოატაციის უფლებას ინტელექტუალურ ან სამრეწველო საკუთრებაზე, რომელიც უფასოდ წარმოიშვა ასეთი კონტენტისაგან და მაქსიმალურად დასაშვებია მოქმედი კანონმდებლობით.

6. ცვლილებები ან შესწორებები „წესებსა და პირობებში“ ან პარტნიორის ბლოგში

Glovo იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება ამ საიტში, მის პოლიტიკასა და „ძირითად წესებსა და პირობებში“. თუ წინამდებარე „ძირითადი წესებისა და პირობების“ რომელიმე მუხლი ბათილად ან ძალადაკარგულად ცნო კანონმა, ასეთი მუხლ(ებ)ის შეტანა არ მოხდება. ამგვარი ბათილობის განცხადება არ გამოიწვევს დანარჩენი ხელშეკრულების ბათილად ცნობას და ხსენებული ხელშეკრულება ძალაში დარჩება და ჩვეულებრივ იმოქმედებს მხარეთა შორის.

7. გამოყენებადი კანონი

ურთიერთობა Glovo-სა და თითოეულ „მომხმარებელს“ შორის რეგულირდება და განიმარტება „ძირითადი წესებისა და პირობების“ შესაბამისად, რომლის შედგენა, ნამდვილობა და შესრულება რეგულირდება ესპანეთის კანონმდებლობით. წინამდებარე „ძირითად წესებსა და პირობებთან“ დაკავშირებული ნებისმიერი დავა, უთანხმოება ან კონფლიქტი წარედგინება ბარსელონის სასამართლოებს.